Østfold Energis nyere historie

Østfold Energi rustet for «det grønne skiftet»

Tommy Fredriksen har vært medforfatter av Østfold Energis nyere historie.

Østfold Energi er et viktig selskap i Østfold. Selskapet eies av fylkeskommunen og tretten kommuner, produserer ren, fornybar energi og sørger år om annet for solide utbytter til sine eiere. I 2019 er selskapet godt trimmet og klart for «det grønne skiftet». Fornybar energi skal gradvis overta for fossile energiformer.

Det har skjedd mye i Østfold Energi siden selskapet ble stiftet i 1974 under navnet Østfold Kraftforsyning. Tidlig på 1990-tallet fusjonerte Østfold Kraftforsyning med en rekke av fylkets elverk og dannet Østfold Energiverk A/S. Antall ansatte økte fra 43 til 439 så å si over natten. I 2003 solgte Østfold Energi nett og kraftsalg til Sydkraft, og dermed var man tilbake til røttene som energiprodusent, nå også med vindkraft og varme i porteføljen i tillegg til vannkraften.


Den nye boka har tittelen «Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988–2019» og er på 360 sider. Den er spekket med bilder som dels er hentet fra eget arkiv, dels tatt i forbindelse med den forestående bokutgivelsen. Arbeidsmiljøer, energianlegg, ansatte både i Sogn og Fjordane og i Østfold og personligheter fra de seneste tiårenes virke, figurerer i boka.

Mange flotte energianlegg
Energianleggene som Østfold Energi eier alene eller sammen med andre, er spredt over store deler av landet. Vannkraftstasjonene ligger i Sørfold i Nordland (Siso og Lakshola), Sogn og Fjordane (Borgund, Øljusjøen, Eldrevatn, Nivla, Naddvik og Nyset) og i Østfold (Brekke og Ørje).

Varmeanleggene leverer kortreist energi og ligger alle i Østfold. Selskapet leverer varmeenergi i Eidsberg, Halden, Rakkestad og Sarpsborg. Og så eier Østfold Energi vindkraftanlegg gjennom sin eierpost i Kvalheim Kraft AS i Vågsøy i Sogn og Fjordane. Eierandelen i Midtfjellet vindpark ble solgt våren 2019. Gjennom Zephyr deltar Østfold Energi i utviklingsprosjekter innen vindkraft over hele landet.

Energianleggene representerer verdier for atskillige milliarder kroner, og de vil neppe gå ned. De fleste mener at verdien av grønn energi, og dermed også anleggene som produserer den, bare vil øke i årene som kommer.

Hvor ble det av elverket?
I et eget kapittel filosoferer forfatteren over «Hvor ble det av elverket?» En gang var elverket en viktig bedrift i kommunen. Der fantes det fagfolk på strøm, og mange mennesker hadde sitt arbeid ved elverkene i Østfold. De var trygge og gode arbeidsplasser.

I dag skal man lete godt for å finne rester etter det lokale elverket. Nedleggelsen av de tidligere elverkene var prisen man måtte betale for å få til større og mer effektive driftsenheter. Taperen ble lokalmiljøene.

Har vært «en kraft i Østfold»
Østfold Energi har til tider vært en stor arbeidsgiver med ansatte i en rekke av fylkets kommuner. Fra 1990–91 ble disse samlet i seks regioner lokalisert til de nåværende Østfold-byene. Etter salg av nett og kraftsalg i 2003 ble Østfold et lite, men rikt selskap som nå helt kunne konsentrere seg om energiproduksjon.
De påfølgende årene har selskapet rustet seg for framtida. Det er investert tungt innen vannkraft, vindkraft og varme, det er satset på nye teknologier, og bruken av digital kompetanse øker. Selskapet har gjort mange riktige valg, og ledelse og ansatte har bygd kompetanse og erfaring. I 2019 er Østfold Energi klar for klimadugnaden og «det grønne skiftet».

I tillegg til å være arbeidsgiver, stor skattyter og bidragsyter i form av store utbytter, har Østfold Energi tatt en tydelig rolle som samfunnsaktør. Selskapet har tatt initiativet til og bidratt med midler til en lang rekke gode tiltak i Østfold, og mange av disse omtales i boka. Med sine investeringer i ElTele Østfold og Rygge sivile flyplass bidro Østfold Energi til utvikling av infrastrukturen i vårt fylke. Mens den første satsingen ga god avkastning, ble ikke den sivile flyplassen noen varig suksess.

Dyktige bidragsytere
Tommy Fredriksen, mangeårig strategidirektør i Østfold Energi, har vært en umåtelig viktig medspiller i bokarbeidet. Han har arbeidet i Østfold Energi i 36 år og vært tett på de store endringene som har funnet sted. Fredriksen har levert tekst til utvalgte kapitler og blant annet tatt for seg varmeprosjektene, vindkraftsatsingen, utviklingen av småskala vannkraft, strategi- og eierprosesser samt rettstvistene med Fredrikstad Energiverk.

Einar Hope, kalt «energilovens far», oppsummerer i et eget kapittel lovens intensjoner, utviklingen gjennom snart 30 år og hvordan energiloven har tjent energiforsyningen og samfunnet i denne perioden. Det er interessant lesning for alle som er opptatt av energimarkedene. Energiloven var den store drivkraften for endringene i bransjen. Også ellers i boka er det lagt vekt på å få fram drivkreftene bak endringene, og ikke bare beskrive dem.

Boklansering på Borgarsyssel
«Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988–2019» presenteres i Olavs hall på Borgarsyssel museum 15. oktober med en rekke innbudte gjester. Det er laget en fin ramme om arrangementet hvor Østfold Energi vil presentere sin nyere historie og trekke tråder framover for årene som kommer.

Roger Prang og Tommy Fredriksen:
«Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988–2019»

360 sider
Utgiver Østfold Energi AS

Tommy Fredriksen har vært medforfatter at Østfold Energis nyere historie.